இலங்கையில் பால் மா பொதி ஒன்றின் விலை மீ்ண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இறக்குமதி செய்யப்படும் பால் மா பொதி ஒன்றின் விலை இவ்வாறு  அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 400 கிராம் பால் மா பொதி ஒன்றின் புதிய விலை 1020 ரூபாவாகும்.

Gallery

ஒரு பதிலை விடவும்

Please enter your comment!
Please enter your name here